Zakres świadczonych usług przez Kancelarie na rzecz klientów indywidualnych obejmuje:

-udzielanie porad prawnych,
-przygotowywanie opinii i analiz prawnych,
-przygotowywanie projektów pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego,
-reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniach
mediacyjnych, polubownych oraz arbitrażowych
-prowadzenie zleconych spraw sądowych obejmujących pisanie pism procesowych i
reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

  • Prawo cywilne
  • Prawo spadkowe
  • Prawo rodzinne
  • Odszkodowania
  • Prawo pracy i ubezpieczenia
  • Prawo administracyjne

W ramach prawa cywilnego świadczymy pomoc w szczególności w zakresie:
- realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania,
- ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji,
- spraw o zapłatę,
- mediacji i postępowań polubownych,
- zniesienia współwłasności,
- służebności,
- naruszenia posiadania, wydania rzeczy oraz eksmisji,
- obrotu nieruchomości, w tym: negocjacji i zawarcia umowy zakupu/sprzedaży
nieruchomości.

Oferujemy pomoc w zagadnieniach prawnych związanych ze spadkami i dziedziczeniem, w tym w
sprawach dotyczących:
- stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia,
- dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku,
- działu spadku i znoszenia współwłasności,
- odpowiedzialność za długi spadkowe
- wydziedziczenia i niegodności dziedziczenia.

Z przeprowadzanych niejednokrotnie badań statystycznych wynika, że duża część Polaków
marzy o szczęśliwej rodzinie, o małżeństwie na całe życie, o życiu w zgodzie i harmonii. Gdy jednak
drogi małżonków się rozchodzą to można mieć wpływ na to, aby rozejście się odbyło z jak
najmniejszym obciążeniem psychicznym dla dwojga niedawno bliskich sobie ludzi, dla ich dzieci, aby
nie trwało zbyt długo i aby przebiegało z poszanowaniem wzajemnych praw każdego członka rodziny.
To próbujemy zapewnić naszym klientom.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:
- rozwodów (bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie),
- separacji,
- unieważnień małżeństwa,
- ustanowienia rozdzielności majątkowej,
- alimentów na rzecz dzieci lub małżonka,
- ustalenia kontaktów z dziećmi,
- przyznania, pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia władzy rodzicielskiej,

Gwarantujemy, poza wiedzą merytoryczną, zachowanie dyskrecji, wyczucia,
empatii,zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dla reprezentowanego klienta i staraniem o to, aby
zakończyć postępowanie w możliwie krótkim czasie.

Po polskich drogach porusza się 21 milionów aut. Większość z nas porusza się więc na co
dzień autem. Mało kto zastanawia się nad codziennym niebezpieczeństwem związanym z komfortem
dojazdu. Jeżdżą bowiem wszyscy –od młodych do wiekowych, od rozsądnych do tych, którzy wsiadają
do samochodu po alkoholu, i tych, którzy jeźdżą brawurowo. Do tego stan naszych dróg pozostawia
wiele do życzenia. W wyniku tych okoliczność często dochodzi do tragicznych zdarzeń. W minionym
roku doszło do wypadków, bilans taki: ofiar śmiertelnych, rannych. Ofiarom wypadków oraz ich
rodzin potrzebna jest długa rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna, na którą zazwyczaj nie stać
tych osób. Ofiary i ich rodziny najczęściej poprzestają na odszkodowaniu z polisy NNW. Ponad połowa
osób nie wie, że może ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku z jego polisy OC, że kwota,
którą dostali od ubezpieczyciela to tylko część tego, co mogą otrzymać.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:
- dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień od podmiotów odpowiedzianych za
wypadki komunikacyjne, w tym:
-kompletowaniu dokumentacji związanej z wypadkiem, łącznie z opiniami biegłych,

-weryfikacji wysokości proponowanych lub przyznanych już świadczeń,
-prowadzeniu sprawy na etapie postępowania likwidacyjnego i postępowania sądowego,
-nadzorowaniu procesu ustalania i wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli,
-dochodzeniuodszkodowań oraz zadośćuczynień od podmiotów leczniczych w przypadku
doznania szkód będących następstwem błędów w sztuce medycznej, w tym:
-kompletowanie dokumentacji związanej z błędem, łącznie z opiniami biegłych,
-weryfikacja wysokości proponowanych lub przyznanych już świadczeń,
-prowadzenie sprawy na etapie postępowania przedsądowego i postępowania sądowego,
-nadzorowanie procesu ustalania i wypłaty świadczeń przez podmiot medyczny.

Pomimo, że mamy obecnie rynek nastawiony na pracownika, to nierzadko dochodzi do
łamania przez pracodawców praw podległych sobie osób, poprzez nie wypłacanie pensji, brak zapłaty
za nadgodziny, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania wymogów co do wskazania rzeczywistej
przyczyny i zachowania właściwej formy.
Jeżeli masz problem z pracodawcą Kancelaria EWS Legal
pomoże Ci w zakresie:
- dochodzenia odszkodowania lub przywrócenia do pracy z powodu niezgodnego z prawem
rozwiązania umowy o pracę,
-dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia za nadgodziny,
-ustalenia stosunku pracy,
-sprostowania świadectwa pracy
-negocjowania i przygotowywania umów o pracę,
-przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
-sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania,
-reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym

Prawo administracyjne posiada swoją specyfikę, z uwagi na to, że to Państwo realizuje swoje
władcze kompetencje wobec obywateli, mamy po jednej stronie podmiot, który posiada
kompetencje do wydawania władczych decyzji, po drugiej stronie jest obywatel, który jest poddany
skutkom decyzji. Czasami decyzje są wadliwe i naruszają w sposób istotny prawa obywatela, problem
w tym, że trudno sprzeciwić się decyzji Państwa, zwłaszcza wobec faktu, że normy tworzące prawo
administracyjne są zazwyczaj bardzo skomplikowane i abstrakcyjne, przez co okazują się całkowicie
niezrozumiałe dla obywatela. Oferujemy pomoc, która pozwoli zrozumieć problematykę
postępowania administracyjnego – udzielenie porady prawnej, sporządzenie projektu pisma, czy
reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych , w szczególności w
sprawach dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, koncesji.