Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
  • Zakładanie spółek
  • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw i NGO
  • E-commerce
  • Start-upy
  • Prawo budowlane i nieruchomości
  • Audyt prawny przedsiębiorstwa

    Wspieramy przy podejmowaniu działalności gospodarczej, od pomocy w wyborze właściwej
formy prawnej i opodatkowania po uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń i koncesji, wymaganych przy
rozpoczęciu działalności, w szczególności start-upom i firmom planującym prowadzić działalność
transgraniczną lub opartą na nowych technologiach. Dostosowujemy w taki sposób postanowienia
umów oraz statutów aby najpełniej odzwierciedlić założenia biznesowe przyszłych wspólników
i założycieli. Poza spółkami i rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej, pomagamy przy
zakładaniu fundacji i stowarzyszeń.

    W ramach naszych usług oferujemy również:
- opracowanie dokumentów założycielskich, udział w czynnościach notarialnych i złożenie
kompletnego wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru
- prowadzenie negocjacji z inwestorami opracowywanie niezbędnych umów i innych dokumentów
- pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację nowych projektów oraz rozwój
- wsparcie przy zagadnieniach związanych z prawem własności intelektualnej, jak rejestracja
znaków towarowych czy składanie wniosków o udzielenie praw z patentów

    W przypadku podmiotów już działających na rynku, świadczymy również pomoc prawną w
procesach przekształceniowych, w szczególności:

- przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiednią spółkę prawa handlowego,
- przekształcanie spółek prawa handlowego,
- transakcje zbycia lub nabycia przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowanej części.

      Dla istniejących przedsiębiorstw Kancelaria EWS Legal świadczy usługi związane z bieżącą
obsługa prawną we wszystkich aspektach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
Obsługujemy spółki zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. W szczególności, na bieżąco
monitorujemy wszelkie zmiany zachodzące w szeroko rozumianym prawie przedsiębiorców, tak aby
zabezpieczyć naszych Klientów przed ryzykiem związanym z niedostosowaniem prowadzonej
działalności do nowych wymogów prawnych.
       Nasz usługi obejmują przede wszystkim:
- prowadzenie stałej obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego i ich organów
(zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, zarządów i rad nadzorczych),
- sporządzanie dokumentacji korporacyjnej spółek oraz NGO,
- sporządzanie i opiniowanie umów handlowych oraz wewnętrznych dokumentów 
organizacyjnych (regulaminów, statutów, polityk),
- przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek,
- nabywanie spółek, sprzedaż udziałów i przenoszenie praw wspólników,
- obsługa transakcji z kontrahentami zagranicznymi,
- likwidacja podmiotów gospodarczych.

     Zapewniamy kompleksowe wsparcie e-biznesu – zarówno już istniejących, jak i
nowopowstających sklepów internetowych czy serwisów. Krok po kroku przygotowujmy naszych
Klientów do rozpoczęcia i prowadzenia zgodnej z prawem działalności w sieci.
     W szczególności oferujemy:
- tworzenie regulaminu sklepu internetowego, polityki prywatności, polityki plików Cookies,
druku zamówień oraz druku odstąpienia od umowy,
- opracowanie procedur reklamacji, warunków gwarancji dostosowanych do obowiązującego
prawa konsumenckiego oraz tworzenie polityki zwrotów, 

- doradztwo w zakresie zawierania umów na odległość,
- wdrażanie procedur wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
- wsparcie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w sieci,
- doradztwo w zakresie prowadzenia reklamy w Internecie, mailingu oraz organizacji konkursów.

Start-upy
     Dzięki zdobytej wiedzy przy wdrażaniu jednego z europejskich banków internetowych z
branży FinTech, nauczyliśmy się należycie rozumieć potrzeby przedsiębiorców oferujących
innowacyjne przedsięwzięcia. Naszym Klientom doradzamy jaka forma prowadzenia działalności
będzie dla nich najbardziej odpowiednia, opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty
założycielskie oraz pomagamy chronić ich własność intelektualną. Pomagamy również w
eksportowaniu naszej myśli technologicznej na rynki zagraniczne.
      Możemy Ci zaoferować również:
- opracowanie wewnętrznej dokumentacji (w tym: regulaminów),
- sporządzenie umów ze wspólnikami oraz doradztwo w procesie inwestycyjnym,
- doradztwo w zakresie wnoszenia wkładów (aportów) do spółek,
- rejestrację znaków towarowych,
- wdrożenie procedur wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

       Dzięki zdobytej wiedzy przy wdrażaniu jednego z europejskich banków internetowych z branży FinTech, nauczyliśmy się należycie rozumieć potrzeby przedsiębiorców oferujących innowacyjne przedsięwzięcia. Naszym Klientom doradzamy jaka forma prowadzenia działalności będzie dla nich najbardziej odpowiednia, opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty założycielskie oraz pomagamy chronić ich własność intelektualną. Pomagamy również w eksportowaniu naszej myśli technologicznej na rynki zagraniczne.

               Możemy Ci zaoferować również:

            - opracowanie wewnętrznej dokumentacji (w tym: regulaminów),

             - sporządzenie umów ze wspólnikami oraz doradztwo w procesie inwestycyjnym,

             - doradztwo w zakresie wnoszenia wkładów (aportów) do spółek,

             - rejestrację znaków towarowych,

            - wdrożenie procedur wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

    Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się również z zagadnieniami prawa
nieruchomości oraz prawa budowlanego. Procesy inwestycyjne zaczynają się od finansowania, stąd
oferujemy pomoc już na etapie negocjowania umów z inwestorami, w tym z instytucjami
finansowymi. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z
uzyskaniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz decyzji środowiskowej. Wspieramy
również w transakcjach dokonywanych na rynku nieruchomości, a także w sporządzeniu audytu
nieruchomości, wykonywanego jeszcze przed przystąpieniem do zakupu nieruchomości.
    Świadczymy również usługi w zakresie:
- weryfikacji lub sporządzaniu umów o roboty budowlane, prace projektowe, prace
projektowe, nadzór inwestorski i podwykonawstwo,

- weryfikacji i sporządzaniu umów deweloperskich,
- obsługi właścicielskiej, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
- odzyskiwaniu i regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

     Istotą audytu jest weryfikacja obowiązujących w firmie praktyk, procedur i dokumentów pod
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dla naszych Klientów świadczymy usługi w
zakresie audytów cząstkowych, jak i całościowej analizy biznesu. Przeprowadzenie takiego audytu
niesie za sobą wymierne korzyści dla firmy. Stanowi bowiem najlepszy instrument zarządzania
ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie, co tez pozwala na ograniczenie bądź nawet uniknięcie
zagrożeń związanych z niewłaściwym przestrzeganiem obowiązujących norm prawnych. Co więcej,
pozwala również na reedukację kosztów i zwiększenie efektywności prowadzenia przedsiębiorstwa.
      Audyt prawny jest szczególnie zalecany, gdy:
- wdrażasz w firmie nową politykę rozwoju,
- uchwalono nowe regulacje, które zwiększają ryzyko kontroli ze strony odpowiednich organów państwowych
- zamierzasz nabyć przedsiębiorstwo,
- planujesz przeprowadzić przekształcenie podmiotu.