Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
  • Prawo medyczne

       Bazując na doświadczeniu oraz wiedzy związanej z prawem medycznym, zapewniamy
kompleksową obsługę prawną podmiotom z branży medycznej. Pomagamy zarówno
przedsiębiorcom prowadzącym samodzielną praktykę, jak i dużym podmiotom medycznym. 

Naszych klientów wspieramy m.in. w:
- rejestrowaniu działalności leczniczej,
- bieżącej obsłudze podmiotów leczniczych,
- sporach sądowych,
- sporach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
- opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód,
- sporządzaniu dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (w tym danych medycznych),
- szkoleniach personelu medycznego,
- ochronie dóbr osobistych lekarzy.

     Oferujemy również pomoc osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowań oraz zadośćuczynień od
podmiotów leczniczych w przypadku doznanych szkód podczas leczenia.